Home

Vznik sopečné činnosti

Název Endogenní pochody - vulkanismus Předmět, ročník

Sopečná činnost je doprovázena dalšími procesy jako je například zemětřesení, hydrotermální aktivita (vznik gejzírů a horkých pramenů) a výrony sopečných plynů, které se uvolňují při odplynění (degazaci) magmatu, a jedná se zejména o vodní páru, oxid uhličitý, dusík, oxidy síry, páry kyselin chlorovodíkové a fluorovodíkové atd Výskyt. Projevy sopečné činnosti na Zemi jsou nejčastěji vázány na okraje litosférických desek, kde dochází k akumulaci energie a jejímu uvolňování, či na oblasti tzv. hot spot, nad kterými pak vznikají sopky.. Podle místa výskytu se rozlišují: hlubinný vulkanismus - plutonický (procesy probíhající ve větších hloubkách pod povrchem Díky post-vulkanické činnosti také vznikají prameny minerálních vod. Postižené oblasti Uvádí se, že na celé planetě je přibližně 500 činných vulkánů, z nichž asi 50 se každým rokem aktivně projevuje erupcemi. Geografické rozložení sopečné činnosti je ovšem velmi nerovnoměrné Sopky a sopečná činnost patří mezi projevy takzvaného vulkanismu. To je soubor dějů, které vznikají vnitřní termální činností naší planety. Na povrchu je můžeme pozorovat v podobě sopečné nebo hydrotermální aktivity, úniků horkých plynů či menších doprovodných zemětřesení

7) Doplňte následující zápis o sopkách a sopečné činnosti: Sopky a sopečná činnost Vznik sopek: o Většinou na okrajích litosférických desek o Zemská kůra je v těchto místech rozlámána a může zde vzniknout kráter sopky. o Z kráteru jsou střídavě vyvrhovány např. láva a sopečný popel Čím více však jdeme do minulosti tím více jsou konkrétní rysy sopečné činnosti ztraceny a nikdy nevypátráme třeba to jak sopky konkrétně vypadali. V České republice není v současné době žádná činná sopka, ale dokladů o sopečné činnosti v geologické minulosti máme na našem území celkem dost Sopečná činnost je obecně vázána na tektonicky aktivní oblasti (zlomy) jako je tomu u sopek jako Vesuv, Ključevskaja, Fudžijama aj. A nebo na izolované (bodové) oblasti, kde prostupuje teplo z nitra Země a dochází k tavení horniny. Tak jako je tomu např. u havajských sopek Mauna Kea či Mauna Loa

PPT - SOPEČNÁ ČINNOST PowerPoint Presentation - ID:5152706

GeoWeb: Sopečná činnost a sopk

Vnitřní geologické děje | Referáty

Vznik ostrova v přímém přenosu můžeme pozorovat na Kanárských ostrovech. Nedaleko ostrova El Hierro začal soptit podmořský vulkán. vyrostlo rozsáhlé sopečné pohoří zvané Montañas del Fuego (česky to znamenáOhnivé hory). Pozůstatky důlní činnosti na Hřebči působí jako krajina z jiného světa Stále. Vznik kaldery se svázán s přítomností magmatického krbu v malé hloubce pod zemským povrchem. Když při sopečné aktivitě dojde k jeho vyprázdnění, oslabí se soudržnost nadloží a následuje propad výše položeného materiálu do vyprázdněného prostoru krbu následkem vlastní váhy [2]

Vznik sopečné činnosti na Zemi. Na naší planetě vznikají sopečnou činností (podmořskými erupcemi) nové ostrovy - pevniny, které jsou základnou pro vznik nového života na Zemi. Dokonce i korálové ostrovy mají jako svoji základnu zpravidla sopečný kužel, jehož vrchol je v nevelké hloubce pod hladinou moře K poslední erupci došlo naposledy před 640 000 lety, ale v současné době se v Yellwstonském národním parku známky sopečné činnosti hrozivě zvyšují. Pokud by nyní vulkán skutečně explodoval, mělo by to pravděpodobně katastrofální následky nejen pro severoamerický kontinent, ale i pro celý svět využití sopečné činnosti: výroba elektřiny, vytápění, půdy na sopečných horninách jsou velive úrodné . d) Pohyby litosférických desek . litosférické desky plavou po astenosféře (zemská kůra+nejsvrchnější část pláště) pohyb vyvolán tepelnými proudy z nitra Země; lit. desky: kontinentální a oceánsk

Vulkanismus - Wikipedi

Na Novém Zélandu se otevřela země, trhlina je dlouhá 200

Sopky-Sopečná činnost: referá

Jak se tvoří sopky a láva? A proč sopky vybuchují

Projevy sopečné činnosti na Zemi jsou nejčastěji vázány na: okraje vysokých pohoří 10. Ohnivý kruh je místo v Tichém oceánu charakteristické častým výskytem: projevů vulkanické činnosti a zemětřesení Sopečná činnost IV. Oblasti sopečné činnosti - činné sopky 11 Obr.14 Postupující proud lávy. Rozeznáváme dva typy sopečné činnosti: - lineární erupce - centrální erupce Sopečná erupce je vulkanická událost, během které dochází k výronu magmatu na povrch tělesa. Je vyvolávána tlakem sopečných plynů uvolňujících se z magmatu během výstupu

- při sopečné činnosti unikaly z nitra různé plyny a vodní páry → vznik atmosféry - těleso se postupně ochlazovalo. GEOLOGICKÝ VÝVOJ ZEMĚ - začíná vytvořením pevné zemské kůry asi před 4 mld. let PREKAMBRIUM: PRAHORY + STAROHORY PRAHORY (ARCHEOZOIKUM) - první geologické období: 4 - 2,5 mld. le Sopečné erupce Sopečné erupce jsou nejefektnějším projevem vulkanické činnosti. Sopečné erupce mohou mít různý charakter. Některé jsou poklidné s výtoky tekutých láv, jiné jsou naopak velice bouřlivé, kdy je tělo sopky rozmetáno do širokého okolí i velkých výšek v podobě sluneční energie, elektrických výbojů a sopečné činnosti a snad i vlivem energie velkých meteoritů. Posloupnost dějů vědecké abiogeneze: 1. Vznik a existence základních anorganických látek - H 2 O, CO 2, NH 3, nitridy, apod. 2. Vznik jednoduchých organických látek (CH 4, atd.) 3 Kde a proč vzniká zemětřesení. délka videa 01:02. Odborník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR jednoduchou formou vysvětluje, kde a proč vzniká zemětřesení a co uvádí do vzájemného pohybu litosférické desky VZNIK ZEMSKÉ KŮRY A VZNIK SOPEČNÝCH OBLOUKŮ A PÁSEMNÝCH POHOŘÍ Důsledky sopečné činnosti: sopečné výbuchy či výlevy s ničivými dopady (zkáza území či ostrova, ztráty na lidských životech, vliv na klima, kyselé deště), úrodná půda, zdroj energi

Nevoľnícka kotlina | Geológia

Při sopečné činnosti unikalo z nitra stále více plynů a vodních par, které zvolna vytvářely druhotnou zemskou atmosféru. • Praoceány - rozvoj bakterií a sinic →fotosyntéza - vznik atmosféry s kyslíkem • Kyslík - reagoval s látkami v mořích, později neměl s čím reagovat →začal unikat do atmosfér Vznik Země Vznik naší planety se datuje do dávné minulosti, kdy se začalo formovat naše Slunce. Po jeho zrodu zbylo v jeho okolí spousta nepoužitého materiálu (horniny, mračna plynu, vesmírný prach atd.), který se začal postupně srážet a kumulovat do větších úlomku (asi tak před 4,6 miliardami let) Největší jeskyně vznikají ve vápencích a za svůj vznik vděčí pomalé, ale dlouhotrvající chemické a mechanické činnosti vody. Při dešti voda absorbuje oxid uhličitý a siřičitý ze vzduchu a tak vzniká slabá kyselina, která pomalu rozpouští vápenec. Voda proniká puklinami a trhlinami v hornině a postupně je rozlišuje

 1. Sopečná činnost na Havaji přináší do oblasti kyselé deště 14.07.2018 Havajská sopka Kilauea stále pokračuje v erupci. Teplo z vytékající lávy zvyšuje četnost srážek, které nad ostrovem spadnou
 2. Většinu sopečné aktivity na Havajských ostrovech obstarává vedlejší sopouch Kilauea na úbočí druhé nejvyšší hory Mauna Loa, asi 32 kilometrů na východ od vrcholu. Sopka je v činnosti nepřetržitě od roku 1983 a vypouští v průměru pět kubických metrů lávy za vteřinu
 3. Význam sopečné činnosti vznik úrodných půd termální prameny - vytápění, léčebné koupele síra - nerostná surovina ztuhlá láva - stavební materiál geologický význam - změny klimat
 4. erál, krystalová struktura nerostů - 18. 9. 2019 9. B, 20. 9. 2019 9. A . Minerál (nerost) - anorganická, stejnorodá přírodnina, lze vyjádřit chemickým vzorcem, příklad - nejběžnější
 5. Neptunistické učení vykládalo vznik hornin usazením z vody (Neptun - římský bůh vodstva) a příčinu sopečné činnosti spatřovali ve vyhoření podzemních uhelných slojí. Naproti tomu plutonisté (Pluto - římský bůh podsvětí a pekla), vycházející z učení o žhavém jádru Země, vysvětlovali vznik sopek erupcemi.
 6. vznik tohoto druhu sopky je tak důležité střídání výlevné a explozivní činnosti. PYROKLASTIKA, PYROKLASTICKÝ MATERIÁL obsahuje strusku, sopečný popel. PEMZA je vyvřelá hornina nejčastěji sopečné sklo, vysoce porézní textury. Její neobvyklá struktura vzniká současným prudkým poklesem okoln
 7. Autor: David Hainall. Cíl: Zopakovat si stavbu zemské kůry, seznámit se základy deskové tektoniky a důsledky horotvorné činnosti. Zopakovat si základní informace o sopkách a sopečné činnosti, geologických dějích a procesech vedoucí k vytváření reliéfu krajiny
SOUTĚŽE :: MR přírodopis/hudební výchova

GeoWeb: Sopečná činnost a sopky v České republic

Sopečné erupce patří mezi nejmocnjěší síly na Zemi. Projevují se tryskáním lávy nebo vražednými výbuchy. Mraky žhavého popela a plynů dokážou zahalit celá města a vesnice. Klidné řeky se proměňují ve vroucí proudy bahna a trosek. Výbuchy sopek jsou dramatickou připomínkou toho, že žijeme na živé planetě Vznik života se udál asi před 4 miliardami let v PRAOCEÁNU. Vzniku prvních živých soustav předcházel dlouhotrvající chemický vývoj, který lze rozdělit do tří etap. 1. Země byla tehdy vystavena silnému ultrafialovému a kosmickému záření (Nebyla ochranná ozonová vrstva), v atmosféře probíhaly el. výboje, sopečné. Vznik. Hornina vzniká jako výsledek sopečné činnosti, kdy se na povrchu zemského tělesa objeví vulkán.V jeho nitru se nachází žhavé magma, které v pozvolna chladne a objevují se v něm krystalky.Čím delší je doba chladnutí, tím jsou vzniklé krystaly větší. Jelikož k chladnutí magmatu v tělese vulkánu (sopouších a jiných strmě postavených intruzivních. využití sopečné činnosti - úrodná půda, vytápění skleníků a budov na Islandu. Zemětřesení. krátkodobé otřesy v zemské kůře. seismologie - věda, která se zabývá zemětřesením. seismograf - přístroj, který zaznamenává intenzitu zemětřesen Vznik ostrovů. Pevninské ostrovy vznikly oddělením části pevniny (pokleslá část zemské kůry byla zalita mořem), např. Grónsko. Sopečné ostrovy - vysoké sopky na dně oceánů, jejichž vrchol vystupuje nad hladinu (např. Havajské ostrovy

Velké tlaky způsobují na povrchu Země vrásnění a vznik zlomů a vrás - vlnovité útvary svrchní části litosféry (viz typy reliéfu vzniklé horotvornou činností) Vlivem endogenních pochodů, zejm. horotvorné činnosti, vznikají tyto typy reliéfu: a) vrásový - vzniká v místě, kde dochází ke zprohýbání vrste Svědek sopečné činnosti: Čedič. délka videa 05:54. Václav Cílek putuje do severních a západních Čech zasažených třetihorní sopečnou činností. Popisuje vznik čedičových sloupců a tajemství čedičových sutí

Téma: Vznik a vývoj litosféry. Učivo: Sopečná činnost. Cíl: pochopit souvislosti vzniku sopek a zemětřesení, znát podíl sopečné činnosti na vzniku pohoří. Hodina proběhne online, odkaz na Teams - ZDE. Učivo máme v učebnice na str. 29-30 - pečlivě pročtěte. Výklad, zápis a odkazy na animace - ZD Magmatická činnosť. Magma je zmes roztavených látok pod zemským povrchom. Jej teplota je 650 - 1200 °C. Obsahuje prakticky všetky prvky periodickej tabuľky, no len niektoré z nich (kremík, hliník, železo, vápnik, horčík, draslík, sodík a titán) sú obsiahnuté vždy v množstvách nad 1 %.Hlavné zložky sú oxid kremičitý (SiO 2), alkálie (Na, K, Ca, Mg) a Fe

Nedávná sopečná činnost v oblasti Valles Marineris na Marsu Valles Marineris na Marsu. Jedním z nejvýraznějších útvarů na povrchu Marsu je obrovská štítová sopka Olympus Mons tyčící se 26 kilometrů nad okolní pláně v oblasti Tharsis - v rozsáhlé sopečně-tektonické provincii dosahující svými rozměry velikosti Evropy Experiment umožňuje pozorovat vznik sopečné kaldery (Obr. 1), což je rozsáhlá deprese dosahující hloubky až stovek metrů nacházející se na vrcholku sopečného kužele. Kaldera vzniká propadem části sopky do vyprázdněného magmatického krbu po fázi sopečných erupcí. V rámci předváděného pokusu maj Nový Zéland a sousední Austrálie leží jihozápadně od půlkruhové zóny silné sopečné činnosti a zemětřesení. Tato téměř spojitá oblast u okraje Tichého oceánu je známa jako Ohnivý kruh. Vulkanická činnost hrála důležitou roli při vzniku Nového Zéland Vznik skalních měst. Moře zaplavilo tuto oblast na severovýchodě Čech a částečně i za hranicí v Sasku a polském Kladsku v období svrchní křídy. Když asi po 12 milionech roků opět ustoupilo, byla ohromná pískovcová tabule (tj. uložené mořské sedimenty) koncem druhohor narušena tektonickou činností dopady sopečné činnosti a zemětřesení na krajinu a organismy jeskyně a krápníková výzdoba suroviny - množství, spotřeba a možné prognózy do budoucnosti, alternativní zdroje Vzdělávací oblast objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří.

Vznik přírodních skel: Nezbytnou podmínkou k vývoji přírodního skla je vysoká teplota. Kdy a kde k ní v přírodě dochází a co se při tom děje, se dozvíme v dnešním, třetím díle o přírodních sklech Více informací naleznete v našem článku Během sopečné činnosti vystupuje ze zemské kůry na povrch magma. Zeměpis. Klíčová slova. sopka, magma mechanismus, sopečný výbuch, sopky, sopečná činnost, magma, post-sopečná aktivita, magmatická komora, desková tektonika, zemětřesení, láva, formace horská, Vesuv, příroda, zeměpis, tektonická deska, zemská kůra. *** Více informací na http://www.filmexport.cz/ ***1. Vulkány - Původcem ničivé síly vulkánů je úžasná energie skrytá v hlubinách Země. Láva se. Vznik (v hloubce 150 km pod povrchem v magmatu před miliardou let za ↑ tlaku a ↑ teploty ) v • Kimberlit - hornina obsahující diamant • Vlivem sopečné činnosti se žhavá hornina dostala hlubokými štěrbinami v zemské kůře na povrch a vytvořila tak kimberlitové trubky Kimberlit • je ultrabazická hornina - velice zásaditá hornina, která má málo kysličníku. Další titul z miniedice Přírodní katastrofy je věnován problematice sopečné činnosti. Co skrývá nitro sopek, jaké jsou typy erupcí, historie některých katastrofických událostí, ohrožené oblasti a vědecké předpovědi sopeč..

V odborném časopise Earth and Planetary Science Letters uveřejnil tým vědců pod vedením Mgr. Petra Brože, PhD. z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. článek o objevu nedávné sopečné činnosti v oblasti Valles Marineris na Marsu. Vědcům se podařilo doložit, že se na dně nejhlubšího kaňonu Valles Marineris, v Coprates Chasma, nachází rozsáhlé pole tvořené.

Asi před 3,5 mld lety přestala velká míra bombardování povrchu Měsíce a nastalo období značné sopečné činnosti. Potvrzení hypotéz přišlo až s návštěvou prvních amerických astronautů na Měsíci, kteří přivezli první vzorky hornin z povrchu Měsíce K sopečné činnosti totiž došlo přibližně 600 metrů od severního okraje Surtsey a 28. května se nad mořskou hladinu vynořil nový sopečný ostrov - Syrtlingur (v překladu malý Surtsey). Jeho život byl ale jepičí. Když na tomto novém ostrově ustaly v říjnu sopečné erupce, byl krátce nato mořskými vlnami zcela zničen Popisuje vnitřní stavbu sopky, pomocí obrázků rozlišuje jednotlivé druhy sopečných výbuchů, sleduj e vznik sopečné krajiny a přibližuje práci vulkanologů. Vysvětluje, jak dochází k zemětřesení, jak bychom se při zemětřesení měli chovat a jaké mohou být jeho následky. Neopomíjí ani přiblížení práce seizmologů Z permu pak známe asi 260 milionů let staré, několik kilometrů silné těleso Krušných hor, zvané teplický porfyr. Podle petrologů jsou výsledkem zcela mimořádné sopečné činnosti, výlevů láv, vývrhů popelu a působení žhavých sopečných mračen

Sopky v ČR - outdoor web Treking

Sopečnou činnost doprovází: zemětřesení, vznik gejzírů, termálních pramenů a výrony sopečných plynů. Sopečnou činností vznikají sopečná pohoří (České středohoří). ZEMĚTŘESENÍ jsou otřesy zemského povrchu Vzniká: Při pohybu litosf. desek uvolněním napětí v horninách (90%) Při sopečné činnosti Při. Znalosti zákonitostí sopečné činnosti totiž ovlivňují složení hornin, které se dají na různých místech planety najít. Až jednou budou astronauti potřebovat konkrétní horniny či nerosty, vědci jako Brož jim poradí, kde je najít

Před 46 lety se pod nohama obyvatel malého islandského ostrova Heimaey zrodila sopka. Na okraji města pukla země a z praskliny se začala valit láva. Ničila vše, co jí stálo v cestě. Islanďané se pustili do velké bitvy proti sopce, ve které šlo nejen o majetek, ale i budoucnost celého ostrova Díky tomu vystupuje magma na povrch a vznik oblastí sopečné činnosti. Horké skvrny se mohou nacházet na mořském dně i na kontinentech. výskyt horkých skvrn . Horké skvrny nejsou svojí geografickou polohou vázány na litosféru. Pokud tedy dochází k posunu litosférické desky, mění se i místo výstupu magmatu na povrch planety

Zemětřesení - Wikipedi

Sopky a sopečné vrchy Na území České republiky se v dnešní době již nevyskytují činné sopečné útvary , nicméně lze najít velké množství vyhaslých vulkánů. Mezi oblasti s největším výskytem sopek se řadí Bílé Karpaty, Doupovské hory, České středohoří a Bruntálská vrchovina Anotace : Prezentace je určena jako obrazová podpora k vý kladu o sopečné činnosti. Očekávané výstupy: žák dokáže popsat části sopky a vy světlit, jak vzniká. Klíčová slova: sopka, sopouch, ma gm a, láva, kráter Autor: Mgr . Milena Svobodová ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizac

- vznik sopečných zemětřesení. Sekundární hazardy zahrnují - deformace povrchu - ukládání vrstev . pyroklastik, - sesuvy svahového materiálu , - laharové. proudy (tj. sopečné bahnotoky) - tsunami. - vznik kyselých dešťů,. Sopečné erupce mohou způsobit i povodně v důsledku tání ledovců Smykový pohyb - dvě desky se pohybují vedle sebe, vytváří se energie, vede k zemětřesení, k sopečné činnosti však nedochází. Kolize desek - dvě desky se pohybují proti sobě, ale nepodsouvají se, vznikají horstva, aktivita nevede k sopečné činnosti, ale časem se může vyvinout v podsouvání

sopečné činnosti (plutonismu) a vznikají hlubinná magmatická tělesa (např. batolity, lakolity, pně nebo žíly) a hovoříme o hlubinném nebo podpovrchovém magmatismu. Jejich následným vypreparováním vznikají zajímavé povrchové skalní útvary, příkladem jsou sopečné suky, čertova zeď, dajka nebo kamenné varhany Vznik pohoří vrásněním . Většina pohoří vznikla vrásněním . Jedna deska tlačí na druhou a vytlačují horniny které se kupí a vytváří pohoří . Projevy sopečné činnosti jsou rozdílné dle složení magmatu . Vyvrhováním popele a plynů vznikají sopečné tufy . Sopky tvoří většinou tvar kužele nebo kupy. To vedlo ke vzniku další hypotézy, podle níž místo vzniklo díky sopečné činnosti a následné silné erozi. Znělo to logicky, ale potíž je v tom, že na Zemi jsou spousty magmatických oblastí, ale nikde se nevytvořil tak obrovský a hlavně pravidelný útvar. Není divu, že se najde mnoho lidí, kteří ho považují za. Také v případě zemětřesení, sopečné činnosti a pohybu kontinentů všechno souvisí se vším. Dnešní přístroje dokázaly pohyb kontinentů mimo jakoukoli pochybnost. Satelitní laserové měření odhalilo, že desky se ročně přesunou asi o patnáct centimetrů. Některé se vzdalují, jiné přibližují

Další projevy sopečné činnosti jsou výrony horkých pramenů, plynů a gejzírů. Horké prameny mají teplotu od 20°C do 100°C a vznikají ohřátím srážkové vody v hlubší části Země. Mají bohaté minerální složení a často léčivé účinky (např. vřídlo v Karlových Varech) Geologové z Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity jim také prozradí, jak vypadají sopečné pumy a co se stane s magmatem, když se vylije na zemský povrch. Do pavilonu B navíc přivezeme interaktivní sopku s ukázkami hornin, které vznikaly vulkanickou činností, řekla organizátorka programu Lenka Buřivalová

Sopečné erupce mohou způsobit i povodně v důsledku tání ledovců. Tento proces bývá označován islandským termínem jäkulhlaups. Za sekundární můžeme považovat i rizika hladomorů, které bývají spojené s ničením zemědělské půdy a plodin v souvislosti se spadem pyroklastického materiálu nebo kyselých dešťů Vznik Země (archaikum, proterozoikum) Vysvětlení se hledá ve snížení skleníkového efektu kvůli uhelné sedimentaci, v sopečné činnosti, změnách ve tvaru kontinentů a dokonce i v kosmických faktorech. Tyto vlivy v souhrnu vyvolaly ekologické katastrofy. Rozsáhlé změny na zemském povrchu vedly k vymírání starých a. Velké sopečné výbuchy, zemětřesení, ničivé záplavy, písečné bouře nebo rozsáhlé sesuvy půdy - to jsou jen některé nejnápadnější projevy přírodních sil, které vytrvale spolupracují na vývoji zemského povrchu. ke tvořivé činnosti moře patří vznik tzv. pobřežních teras, vznik štěrkových, písčitých.

- sopečná (vulkanická) - bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra se nacházejí v hloubkách do 10 km. Tato zemětřesení mívají lokální význam a malou intenzitu. - řítivá - vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových · Zemětřesení lze hodnotit několika stupnicemi 22. Vyjmenuj 5 oblastí ve světě, kde dochází k časté sopečné činnosti. 23. Vysvětli pojmy: atmosféra, hydrosféra, biosféra, pedosféra. 24. Jaké je využití sopečné činnosti? VYVŘELÉ HORNINY. 1. hlubinné - utuhnutí magmatu v hloubce, pomalé chladnutí, středně zrnité, hrubozrnné hornin a sopečné činnosti • Ohnivý kruh -okraj pacifické desky Vznik kontinentů • v prvohorách -jeden kontinent Pangea • v druhohorách -rozpad na dva kontinenty -Laurasie a Gondwana • během třetihor a čtvrtohor získaly kontinenty dnešní podobu Kontinent x světadíl kontinent • souvislá pevnina nad hladinou. Prezentace endogenních pochodů - vulkanismu, vznik a typy sopečné činnosti. Prezentace doplněná animacemi a nákresy. Klíčová slova. sopečná činnost (vulkanismus), efuzní, intruzní vulkanismus, lávová tabule, sopečný kužel, tufová, štítová sopka, stratovulkán Další projevy sopečné činnosti. lávové proudy VZNIK A HISTORIE POMPEJÍ Po 7 hodinách nepřetržité sopečné činnosti tak dosáhla tloušťky 1,3 - 1,4 m. Drama však pokračovalo: v 8 hodin večer přepnul Vesuv do spodní části magmatické komory a pinie vyrostla až na 33 km! Na předchozí vrstvu tefry přibývala po dalších 5 hodin více než 1 m vysoká.

Sopečná činnost a vulkány v Evrop

Patří sem sopečný popel, lapilli (velikost řádově několik mm až několik cm), sopečné pumy (bomby) a sopečné bloky. Obrázky - řez sopkou Řez sopkou. Hluboko pod sopkou leží magmatický krb. Ten je zpravidla umístěn v hloubce 30-100 kilometrů pod povrchem Stavba sopky, druhy sopek a zemětřesení, oblasti s výskytem sopečné činnosti a zemětřesení. Erupce sopky. Sopka = vulkán: místo na zemském povrchu, kde roztavené magma vystupuje z hlubin Země - tvar hory. - vznik zřídel, gejzírů, minerálních vod, zemětřesení. Janoška Martin: Sopky a sopečné vrchy České republiky, Academia Praha 2013, ISBN 978-80-200-2231-8; Rapprich Vladislav Mgr. Ph.D.: Za sopkami po Čechách, Grada Publishing a.s. 2012, ISBN 978-80-247-3796-6; Anna Rytířová, 2. Vznik sopečných pohoří Je to oblast, kde dochází k nejčastější sopečné činnosti a nejčastěji zde vzniká zemětřesení, a také se tu nachází nejhlubší příkopová propadlina světa - Mariánský příkop.. NÁZORY NA VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA. UV, teplo ze sopečné činnosti, elektrické výboje v atmosféře. v 2. - spojováním aminokyselin se vytvořily složitější organické látky (bílkoviny a nukleové kyseliny) o nukleové kyseliny jsou nositeli genetických informací a mají schopnost vytvořit vlastní kopii

Vznik minerálů a ložisek - Univerzita Karlov

Byly to dva dopisy, v nichž popsal podle vlastního pozorování a vyprávění dalších osob katastrofální výbuch Vesuvu v roce 79 nl. l. Od té doby předvedl Vesuv i další italské sopky ještě mnoho ukázek sopečné činnosti, která rozhodně nevypadá na to, že by byla na ústupu · glaciizostatické pohyby, vázané na zatěžování ledovcem a odlehčování při jeho ústupu (vyklenování Skandinavie a Grónska 10 a více mm/rok, vznik fjordů - obr. 9.1.3), · další pohyby regionálního i lokálního měřítka (Kukal, 1983) - tabulka č. 9.1.1 V místě, kde se tyto desky setkávají dochází k sopečné činnosti. Sopka je místo, kde roztavená hornina vystupuje na povrch z nitra Země. Při sopečném výbuchu je chrlen sopečný popel, sopečné balvany a magma se vylévá jako láva. Mezi nejznámější sopky patří Etna, Vesuv, Hekla. Vznik pohoř

- činnosti rušivá, transportu a usazování jsou v rovnováze dolní tok - převládá usazování, pokud eroze, pak boční eroze - vodní tok modeluje své břehy a vytváří zákruty - vznik ostrovů, říčních teras, meandrů - ostré zákruty řeky vzniklé - vznikají jako doprovodný jev sopečné činnosti, často. Digitální učební materiál Evidení čn číslo materiálu: 449 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 23.1.2012 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní obraz Země Téma: Zemětřesení, sopečná činnost, vznik pohoří, zvětráván Schémata a popisný text objasňují podstatu vulkanismu a vlivy zemského tělesa na vznik magmatu a na utváření sopečné činnosti. Výukový obraz seznamuje s jednotlivými typy sopek. Detailně popisuje sopku typu stratovulkán, popisuje jednotlivé typy lávy a objasňuje rozdíly a odlišnosti v jejich vulkanických projevech Význam sopečné činnosti 1) vznik pohoří sopečného původu 2) vznik výlevných vyvřelých hornin 3) vznik úrodné půdy 4) využití vnitřní energie Země (zdroj energie - vytápění atd.) 5) sopečné katastrofy Jevy doprovázející sopečnou činnost 1) výrony plynů a par 2) vřídla - obohacování vody o ML (např

 • Radiomagnetofon philips.
 • Ceník svařování oceli.
 • Soy luna 3 série cz.
 • Golf kácov.
 • Kolísavé hodnoty cukrovky.
 • King abdullah jordan.
 • Have you ever seen the rain.
 • Audi rs3 vykon.
 • Ibm počítače.
 • Mocný vládce oz online zkouknito.
 • Potahové látky praha.
 • Audiovizuální tvorba wikipedia.
 • Nissan pathfinder automatická převodovka.
 • Slevici cestovani.
 • Dtest opalovací krémy 2018.
 • Vodni chlazeni testy.
 • Náhradní nože do vertikutátoru hecht.
 • Rozdělení stožárů.
 • Hodnocení nadřízeného podřízeným vzor.
 • Vyroba barefoot obuvi.
 • Auto na dálkové ovládání bmw.
 • Jak odnaučit králíka kousat.
 • Zamilovana zena strelec.
 • Tattoo obrazky rukav.
 • Povlečení paw patrol.
 • Vzbouření chodů.
 • Regalit účinky.
 • Alchymie historie.
 • Black pudding.
 • Jak zrychlit růst prsou.
 • Pravý beránek metráž.
 • Faryngitida v těhotenství.
 • Karcher wv 6 plus.
 • Perovskia silvery blue.
 • Bio produkty.
 • Vnitřní stavba listu.
 • Uniqa cestovní pojištění.
 • Greenshot.
 • Postel pro seniory bazar.
 • Mini domy cena.
 • Jak zakrýt celulitidu.